11.7. 2023
 
Závěrečná stavební činnost je v současnosti k vidění na stavbě druhé etapy obchvatu Frýdku-Místku.
2.6. 2023
 
Ministerstvo dopravy povolilo částečnou uzavírku dálnice D48, a to ve třech etapách v období od 10. června do 8. července. 

STAVBA

NOVINKY

 • Je znám termín zprovoznění obchvatu

  11. 7. 2023
  více  
 • Ministerstvo dopravy povolilo částečnou uzavírku dálnice D48

  2. 6. 2023
  více  
 • Celý obchvat bude zprovozněný za dva měsíce

  29. 5. 2023

ÚČEL STAVBY

Stavba je druhou částí ze souboru staveb tvořících obchvat Frýdku-Místku. Nachází se jižně od Frýdku a Starého Města. Trasa II. etapy měří 4316 m (provozní staničení km 48,610 až 52,926) a je navržena v kategorii R 25,5/120.

Stavba dálnice D48 okolo Frýdku-Místku řeší vybudování kapacitního obchvatu tohoto města. Na stavbu budou bezprostředně navazovat stavby „R48 Rychalitce – Frýdek-Místek“ a „R48 Frýdek-Místek – Dobrá“, které jsou od prosince 2012, resp. října 2004 v provozu.

Průtah Frýdkem-Místkem vyvolává negativní hlukové dopady na okolní bytovou zástavbu s občanskou vybaveností a je zdrojem častých dopravních nehod. Neméně závažnou skutečností je kapacitní vytíženost komunikace.

Aby mohla být tato komunikace vnímána jako vysoce kvalitní i nadále, a také aby se centrum města odlehčilo od tranzitní dopravy, je nezbytné vymístit silnici I/48 z centra mimo zastavěnou část.

Výstavba dálnice D48 přinese zlepšení životního prostředí pro občany Frýdku-Místku, zkvalitnění dopravy v podobě zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu, zrychlení dopravy.

Stavba začíná za mostem přes řeku Ostravici cca v km 4,300 napojením na již budovanou stavbu „D48 Frýdek-Místek, obchvat I. etapa“. Trasa poté pokračuje jižně kolem Starého Města. V km 4,450 kříží mostem délky 99 m železniční trať č. 324 Frýdek-Místek – Frýdlant a silnici II/477. Poté trasa prochází areálem obalovny, která bude zdemolována. Po náspu pokračuje k jednopolovému mostu délky 65 m přes potok Baštici v km 4,930.

V km 5,050 následuje 28 m dlouhý most přes polní cestu. Dálnice je dále vedena v zářezu v levostranném oblouku k sedmipolovému mostu (v km 6,205) délky 441 m přes PP Profil Morávka. Řeku Morávku kříží polem o rozpětí 90 m. Za mostem pokračuje po náspu východně kolem hřbitova. V km 6,924 trasa kříží silnici II/648 třípolovým mostem délky 67 m. V km 7,137 se počítá s kolektorem pro přeložení stávajícího vodovodního potrubí do nové trasy. Obchvat se vyhýbá PP Kamenec a v km 7,422 kříží nadjezdem délky 73 m železniční trať č. 322 Frýdek- -Místek – Český Těšín. Krajní pole třípolového mostu jsou využita na křížení místní vodoteče a lesní cesty s trasou obchvatu. Jejich přeložky budou vedeny v souběhu se železniční tratí.

V km 7,834 následuje další most přes přeložku Černého potoka. Stavba dálnice se poté po náspu dostává k MÚK Frýdek-Místek-východ (MÚK Dobrá) se stávajícím úsekem dálnice D48 Frýdek-Místek – Dobrá. MÚK je navržena jako rozštěpná. Úsek dnešní dálnice D48 Frýdek-Místek – MÚK Frýdek-Místek-východ bude sloužit jako dálniční přivaděč. V km 7,900–8,100 je navržen přechodový úsek z kategorie R 25,5/100 na kategorii R 22,5/100. V km 8,4 se trasa obchvatu napojuje na stavbu „R48 Frýdek-Místek – Dobrá, II. etapa“, přičemž trasa bude mírně výškově upravena.

Stavba končí v km 8,566. V km 8,566–8,780 bude vyměněna obrusná vrstva, vybudován připojovací pruh a realizovány dva přejezdy středního dělícího pruhu (celkově stavba zahrnuje čtyři přejezdy SDP).

Průtah Frýdkem-Místkem vyvolává negativní hlukové dopady na okolní bytovou zástavbu s občanskou vybaveností. Proto bude v rámci stavby vybudována pětice protihlukových stěn (o úhrnné ploše 9035 m2 a v celkové délce 2250 m), které sníží hlukovou zátěž na okolní zástavbu. Vymístění dopravy z centra města mimo zastavěnou část přinese podstatné zlepšení životního prostředí pro občany Frýdku-Místku.

Nutné kácení dřevin již proběhlo na základě dendrologického průzkumu a inventarizace kácených dřevin na mimolesních pozemcích. Kácení zeleně je minimalizováno na nezbytně nutné plochy. Součástí stavby jsou vegetační úpravy, které řeší částečnou náhradu za nezbytné kácení.

Navržená trasa D48 prochází územím přírodní památky Profil Morávky a ochranným pásmem přírodní památky Kamenec. Pro tato území byly v ochranném pásmu zvláště chráněných územích stanoveny podmínky.

Stavba vytvoří v krajině novou bariéru, a proto jsou veškerá přemostění v trase navržena tak, aby byla prostupná pro faunu a floru. V rámci stavby jsou v souladu s technickými podmínkami ozeleněny vhodné plochy silničních pozemků.

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Harmonogram byl aktualizován k 02/2022

MD vydalo dne 11. srpna 2017 SP pro dvanáct stavebních objektů, které se týká části obchvatu Frýdku-Místku délky 2,3 km. SP na dalších pět stavebních objektů byla vydána v říjnu 2017. Proti všem vydaným SP ale podalo rozklady ekologické sdružení Děti Země. Ministerstvo dopravy na začátku srpna 2018 zamítlo rozklady, proti tomu ale v září podaly Děti Země správní žalobu.

Dne 4. 7. 2019 odeslal Krajský soud v Ostravě spis ohledně správní žaloby Dětí Země proti zamítnutí rozkladu vydaného SP na Ústavní soud (na základě žádosti ÚS kvůli ústavní stížnosti Dětí Země). Dne 25. 7. 2019 vrátil ÚS spis zpátky na Krajskému soudu v Ostravě.

V 08/2019 Ústavní soud rozhodl, že zařazení stavby na seznam vládních priorit, které nemusí projít novým procesem EIA (postačí u nich souhlasné stanovisko MŽP), bylo v souladu se zákonem. Ústavní soud tak zamítl zrušení zákona, které požadovali Děti Zěmě.

Na II. etapu stavby byl vybrán zhotovitel (konsorcium firem Silnice Group), který však od smlouvy náhle odstoupil. ŘSD ČR muselo vypsat nový tendr. Nové výběrové řízení bylo zahájeno 1. 4. 2019.

Dne 10. 6. 2019 vypršela lhůta pro podání nabídek. Celkem byly podány dvě nabídky, přičemž obě byly vyšší než odhad. Dne 13. 8. 2019 zamítl Krajský soud v Ostravě správní žalobu Dětí Země proti zamítnutí rozkladu na SP II. etapy.

Koncem srpna 2019 vybralo ŘSD zhotovitele stavby, kterým se stalo sdružen firem Strabag a Eurovia. Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo 25. 9. 2019. Doba pro uvedení stavby do provozu je dle smlouvy 34 měsíců, pro dokončení celé stavby pak 40 měsíců.

 
EIA ZP UR SP VZ ZS UP
06/2004
02/2017
07/2013 08/2007 08/2017 04/2019 09/2019 07/2022

Význam zkratek:

EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VZ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu
zobrazit vše
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok